1

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2021

2

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2021

3

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2021

4

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020

5

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2020

6

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2020

7

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2020

8

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2020

9

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2020

10

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ 2020

11

Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ 2020

12

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2020

13

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2020

14

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 - 2020

15

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2020

16

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019

17

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019

18

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 4 - 2019

19

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2019

20

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 - 2019

21

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2019

22

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ 2019

23

Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ 2019

24

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2019

25

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2019

26

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 - 2019

27

Báo cáo tài chính Quý 1 - 2019

28

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018

29

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2018

30

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2018

31

Báo cáo tài chính Quý 4 - 2018

32

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 - 2018

33

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2018

34

Báo cáo tài chính Hợp nhất soát xét 6 tháng 2018

35

Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng 2018

36

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 - 2018

37

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2018

38

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2018

39

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2018

40

Báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2017

41

Báo cáo tài chính Công ty mẹ kiểm toán năm 2017

42

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2017

43

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2017

44

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 -2017

45

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 -2017

46

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét năm 2017

47

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã soát xét năm 2017

48

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2017

49

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2017

50

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2017

51

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2017

52

Đính chính BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016

53

Giải trình chênh lệch giữa BCTC do Công ty lập và BCTC kiểm toán lập

54

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán

55

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 đã kiểm toán

56

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2016

57

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4 - 2016

58

Giải trình báo cáo tài chính quý 3 - 2016

59

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2016

60

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 - 2016

61

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2016

62

Báo cáo tài chính soát xét Công ty mẹ giữa niên độ 2016

63

Giải trình kết quả HĐKD quý 2 - 2016

64

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2016

65

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2016

66

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2016

67

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2016

68

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán

69

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015 đã kiểm toán

70

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2015

71

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 4 - 2015

72

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2015

73

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2015

74

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2015

75

Báo cáo tài chính công ty mẹ soát xét bán niên năm 2015

76

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2015

77

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2015

78

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2015

79

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2015

80

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán

81

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014 đã kiểm toán

82

Giải trình KQKD công ty mẹ quý 4 năm 2014

83

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014

84

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 4 năm 2014

85

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014

86

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 3 năm 2014

87

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2014

88

Báo cáo tài chính riêng đã soát xét bán niên năm 2014

89

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014

90

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 2 năm 2014

91

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2014

92

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2014

93

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã kiểm toán

94

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2013 đã kiểm toán

95

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2013

96

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2013

97

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2013

98

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2013

99

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2013

100

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã soát xét bán niên 2013

101

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2013

102

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2013

103

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2013

104

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2013

105

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán

106

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2012 đã kiểm toán

107

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2012

108

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2012

109

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã kiểm toán

110

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2011 đã kiểm toán

111

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2011

112

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2011

113

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã kiểm toán

114

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2010 đã kiểm toán

115

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2010

116

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2010

117

Giải trình BCTC năm 2007

118

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2007

119

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2007

120

Giải trình chênh lệch BCTC quý 3 năm 2007

121

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2007

122

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 năm 2007

123

Giải trình BCTC quý 2 năm 2007

124

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2007

125

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2007

126

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2007

127

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2006