1

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2024 và giải trình chênh lệch LNST trong thuyết minh

2

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2024 và giải trình chênh lệch LNST trong thuyết minh

3

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023

4

Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2023

5

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2023 và giải trình chênh lệch LNST trong thuyết minh

6

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2023 và giải trình chênh lệch LNST trong thuyết minh

7

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2023 và giải trình chênh lệch LNST trong thuyết minh

8

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2023 và giải trình chênh lệch LNST trong thuyết minh

9

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ 2023

10

Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ 2023

11

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ - 2023

12

Báo cáo tài chính Công ty mẹ giữa niên độ - 2023

13

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2023

14

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2023

15

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022

16

Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2022

17

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2022

18

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2022

19

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2022

20

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2022

21

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ 2022

22

Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ 2022

23

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ - 2022

24

Báo cáo tài chính Công ty mẹ giữa niên độ - 2022

25

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2022

26

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2022

27

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021

28

Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2021

29

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2021

30

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2021

31

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2021

32

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2021

33

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ 2021

34

Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ 2021

35

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2021

36

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2021

37

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2021

38

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2021

39

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020

40

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2020

41

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2020

42

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2020

43

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2020

44

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2020

45

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ 2020

46

Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ 2020

47

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2020

48

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2020

49

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 - 2020

50

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2020

51

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019

52

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019

53

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 4 - 2019

54

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2019

55

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 - 2019

56

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2019

57

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ 2019

58

Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ 2019

59

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2019

60

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2019

61

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 - 2019

62

Báo cáo tài chính Quý 1 - 2019

63

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018

64

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2018

65

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2018

66

Báo cáo tài chính Quý 4 - 2018

67

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 - 2018

68

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2018

69

Báo cáo tài chính Hợp nhất soát xét 6 tháng 2018

70

Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng 2018

71

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 - 2018

72

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2018

73

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2018

74

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2018

75

Báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2017

76

Báo cáo tài chính Công ty mẹ kiểm toán năm 2017

77

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2017

78

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2017

79

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 -2017

80

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 -2017

81

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét năm 2017

82

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã soát xét năm 2017

83

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2017

84

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2017

85

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2017

86

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2017

87

Đính chính BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016

88

Giải trình chênh lệch giữa BCTC do Công ty lập và BCTC kiểm toán lập

89

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán

90

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 đã kiểm toán

91

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2016

92

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4 - 2016

93

Giải trình báo cáo tài chính quý 3 - 2016

94

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2016

95

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 - 2016

96

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2016

97

Báo cáo tài chính soát xét Công ty mẹ giữa niên độ 2016

98

Giải trình kết quả HĐKD quý 2 - 2016

99

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2016

100

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2016

101

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2016

102

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2016

103

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán

104

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015 đã kiểm toán

105

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2015

106

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 4 - 2015

107

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2015

108

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2015

109

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2015

110

Báo cáo tài chính công ty mẹ soát xét bán niên năm 2015

111

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2015

112

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2015

113

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2015

114

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2015

115

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán

116

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014 đã kiểm toán

117

Giải trình KQKD công ty mẹ quý 4 năm 2014

118

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014

119

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 4 năm 2014

120

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014

121

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 3 năm 2014

122

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2014

123

Báo cáo tài chính riêng đã soát xét bán niên năm 2014

124

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014

125

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 2 năm 2014

126

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2014

127

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2014

128

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã kiểm toán

129

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2013 đã kiểm toán

130

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2013

131

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2013

132

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2013

133

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2013

134

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2013

135

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã soát xét bán niên 2013

136

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2013

137

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2013

138

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2013

139

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2013

140

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán

141

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2012 đã kiểm toán

142

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2012

143

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2012

144

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã kiểm toán

145

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2011 đã kiểm toán

146

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2011

147

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2011

148

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã kiểm toán

149

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2010 đã kiểm toán

150

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2010

151

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2010

152

Giải trình BCTC năm 2007

153

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2007

154

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2007

155

Giải trình chênh lệch BCTC quý 3 năm 2007

156

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2007

157

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 năm 2007

158

Giải trình BCTC quý 2 năm 2007

159

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2007

160

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2007

161

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2007

162

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2006