1

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2020

2

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2020

3

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2020

4

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2020

5

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ 2020

6

Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ 2020

7

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2020

8

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2020

9

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 - 2020

10

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2020

11

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019

12

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019

13

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 4 - 2019

14

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2019

15

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 - 2019

16

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2019

17

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ 2019

18

Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ 2019

19

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2019

20

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2019

21

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 - 2019

22

Báo cáo tài chính Quý 1 - 2019

23

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018

24

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2018

25

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2018

26

Báo cáo tài chính Quý 4 - 2018

27

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 - 2018

28

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2018

29

Báo cáo tài chính Hợp nhất soát xét 6 tháng 2018

30

Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng 2018

31

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 - 2018

32

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2018

33

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2018

34

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2018

35

Báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2017

36

Báo cáo tài chính Công ty mẹ kiểm toán năm 2017

37

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2017

38

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2017

39

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 -2017

40

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 -2017

41

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét năm 2017

42

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã soát xét năm 2017

43

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2017

44

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2017

45

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2017

46

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2017

47

Đính chính BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016

48

Giải trình chênh lệch giữa BCTC do Công ty lập và BCTC kiểm toán lập

49

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán

50

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 đã kiểm toán

51

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2016

52

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4 - 2016

53

Giải trình báo cáo tài chính quý 3 - 2016

54

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2016

55

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 - 2016

56

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2016

57

Báo cáo tài chính soát xét Công ty mẹ giữa niên độ 2016

58

Giải trình kết quả HĐKD quý 2 - 2016

59

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2016

60

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2016

61

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2016

62

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2016

63

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán

64

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015 đã kiểm toán

65

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2015

66

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 4 - 2015

67

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2015

68

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2015

69

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2015

70

Báo cáo tài chính công ty mẹ soát xét bán niên năm 2015

71

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2015

72

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2015

73

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2015

74

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2015

75

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán

76

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014 đã kiểm toán

77

Giải trình KQKD công ty mẹ quý 4 năm 2014

78

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014

79

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 4 năm 2014

80

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014

81

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 3 năm 2014

82

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2014

83

Báo cáo tài chính riêng đã soát xét bán niên năm 2014

84

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014

85

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 2 năm 2014

86

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2014

87

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2014

88

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã kiểm toán

89

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2013 đã kiểm toán

90

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2013

91

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2013

92

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2013

93

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2013

94

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2013

95

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã soát xét bán niên 2013

96

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2013

97

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2013

98

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2013

99

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2013

100

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán

101

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2012 đã kiểm toán

102

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2012

103

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2012

104

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã kiểm toán

105

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2011 đã kiểm toán

106

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2011

107

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2011

108

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã kiểm toán

109

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2010 đã kiểm toán

110

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2010

111

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2010

112

Giải trình BCTC năm 2007

113

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2007

114

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2007

115

Giải trình chênh lệch BCTC quý 3 năm 2007

116

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2007

117

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 năm 2007

118

Giải trình BCTC quý 2 năm 2007

119

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2007

120

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2007

121

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2007

122

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2006