1

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2022

2

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2022

3

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2022

4

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2022

5

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ 2022

6

Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ 2022

7

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ - 2022

8

Báo cáo tài chính Công ty mẹ giữa niên độ - 2022

9

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2022

10

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2022

11

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021

12

Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2021

13

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2021

14

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2021

15

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2021

16

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2021

17

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ 2021

18

Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ 2021

19

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2021

20

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2021

21

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2021

22

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2021

23

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020

24

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2020

25

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2020

26

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2020

27

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2020

28

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2020

29

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ 2020

30

Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ 2020

31

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2020

32

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2020

33

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 - 2020

34

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2020

35

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019

36

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019

37

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 4 - 2019

38

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2019

39

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 - 2019

40

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2019

41

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ 2019

42

Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ 2019

43

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2019

44

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2019

45

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 - 2019

46

Báo cáo tài chính Quý 1 - 2019

47

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018

48

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2018

49

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2018

50

Báo cáo tài chính Quý 4 - 2018

51

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 - 2018

52

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2018

53

Báo cáo tài chính Hợp nhất soát xét 6 tháng 2018

54

Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng 2018

55

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 - 2018

56

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2018

57

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2018

58

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2018

59

Báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2017

60

Báo cáo tài chính Công ty mẹ kiểm toán năm 2017

61

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2017

62

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2017

63

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 -2017

64

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 -2017

65

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét năm 2017

66

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã soát xét năm 2017

67

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2017

68

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2017

69

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2017

70

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2017

71

Đính chính BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016

72

Giải trình chênh lệch giữa BCTC do Công ty lập và BCTC kiểm toán lập

73

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán

74

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 đã kiểm toán

75

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2016

76

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4 - 2016

77

Giải trình báo cáo tài chính quý 3 - 2016

78

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2016

79

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 - 2016

80

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2016

81

Báo cáo tài chính soát xét Công ty mẹ giữa niên độ 2016

82

Giải trình kết quả HĐKD quý 2 - 2016

83

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2016

84

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2016

85

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2016

86

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2016

87

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán

88

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015 đã kiểm toán

89

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2015

90

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 4 - 2015

91

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2015

92

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2015

93

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2015

94

Báo cáo tài chính công ty mẹ soát xét bán niên năm 2015

95

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2015

96

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2015

97

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2015

98

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2015

99

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán

100

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014 đã kiểm toán

101

Giải trình KQKD công ty mẹ quý 4 năm 2014

102

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014

103

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 4 năm 2014

104

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014

105

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 3 năm 2014

106

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2014

107

Báo cáo tài chính riêng đã soát xét bán niên năm 2014

108

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014

109

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 2 năm 2014

110

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2014

111

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2014

112

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã kiểm toán

113

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2013 đã kiểm toán

114

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2013

115

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2013

116

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2013

117

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2013

118

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2013

119

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã soát xét bán niên 2013

120

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2013

121

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2013

122

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2013

123

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2013

124

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán

125

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2012 đã kiểm toán

126

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2012

127

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2012

128

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã kiểm toán

129

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2011 đã kiểm toán

130

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2011

131

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2011

132

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã kiểm toán

133

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2010 đã kiểm toán

134

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2010

135

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2010

136

Giải trình BCTC năm 2007

137

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2007

138

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2007

139

Giải trình chênh lệch BCTC quý 3 năm 2007

140

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2007

141

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 năm 2007

142

Giải trình BCTC quý 2 năm 2007

143

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2007

144

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2007

145

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2007

146

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2006