1

Báo cáo tài chính Hợp nhất soát xét 6 tháng 2018

2

Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng 2018

3

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 - 2018

4

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2018

5

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2018

6

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2018

7

Báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2017

8

Báo cáo tài chính Công ty mẹ kiểm toán năm 2017

9

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2017

10

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2017

11

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 -2017

12

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 -2017

13

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét năm 2017

14

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã soát xét năm 2017

15

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2017

16

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2017

17

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2017

18

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2017

19

Đính chính BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016

20

Giải trình chênh lệch giữa BCTC do Công ty lập và BCTC kiểm toán lập

21

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán

22

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 đã kiểm toán

23

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2016

24

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4 - 2016

25

Giải trình báo cáo tài chính quý 3 - 2016

26

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2016

27

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 - 2016

28

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2016

29

Báo cáo tài chính soát xét Công ty mẹ giữa niên độ 2016

30

Giải trình kết quả HĐKD quý 2 - 2016

31

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2016

32

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2016

33

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2016

34

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2016

35

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán

36

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015 đã kiểm toán

37

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2015

38

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 4 - 2015

39

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2015

40

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2015

41

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2015

42

Báo cáo tài chính công ty mẹ soát xét bán niên năm 2015

43

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2015

44

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2015

45

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2015

46

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2015

47

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán

48

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014 đã kiểm toán

49

Giải trình KQKD công ty mẹ quý 4 năm 2014

50

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014

51

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 4 năm 2014

52

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014

53

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 3 năm 2014

54

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2014

55

Báo cáo tài chính riêng đã soát xét bán niên năm 2014

56

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014

57

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 2 năm 2014

58

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2014

59

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2014

60

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã kiểm toán

61

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2013 đã kiểm toán

62

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2013

63

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2013

64

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2013

65

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2013

66

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2013

67

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã soát xét bán niên 2013

68

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2013

69

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2013

70

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2013

71

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2013

72

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán

73

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2012 đã kiểm toán

74

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2012

75

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2012

76

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã kiểm toán

77

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2011 đã kiểm toán

78

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2011

79

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2011

80

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã kiểm toán

81

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2010 đã kiểm toán

82

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2010

83

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2010

84

Giải trình BCTC năm 2007

85

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2007

86

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2007

87

Giải trình chênh lệch BCTC quý 3 năm 2007

88

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2007

89

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 năm 2007

90

Giải trình BCTC quý 2 năm 2007

91

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2007

92

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2007

93

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2007

94

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2006