1

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2018

2

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2018

3

Báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2017

4

Báo cáo tài chính Công ty mẹ kiểm toán năm 2017

5

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2017

6

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2017

7

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 -2017

8

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 -2017

9

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét năm 2017

10

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã soát xét năm 2017

11

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2017

12

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2017

13

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2017

14

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2017

15

Đính chính BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016

16

Giải trình chênh lệch giữa BCTC do Công ty lập và BCTC kiểm toán lập

17

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán

18

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 đã kiểm toán

19

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2016

20

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4 - 2016

21

Giải trình báo cáo tài chính quý 3 - 2016

22

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2016

23

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 - 2016

24

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2016

25

Báo cáo tài chính soát xét Công ty mẹ giữa niên độ 2016

26

Giải trình kết quả HĐKD quý 2 - 2016

27

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2016

28

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2016

29

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2016

30

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2016

31

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán

32

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015 đã kiểm toán

33

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2015

34

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 4 - 2015

35

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2015

36

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2015

37

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2015

38

Báo cáo tài chính công ty mẹ soát xét bán niên năm 2015

39

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2015

40

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2015

41

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2015

42

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2015

43

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán

44

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014 đã kiểm toán

45

Giải trình KQKD công ty mẹ quý 4 năm 2014

46

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014

47

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 4 năm 2014

48

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014

49

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 3 năm 2014

50

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2014

51

Báo cáo tài chính riêng đã soát xét bán niên năm 2014

52

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014

53

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 2 năm 2014

54

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2014

55

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2014

56

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã kiểm toán

57

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2013 đã kiểm toán

58

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 - 2013

59

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 - 2013

60

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 - 2013

61

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 - 2013

62

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2013

63

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã soát xét bán niên 2013

64

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 - 2013

65

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 - 2013

66

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 - 2013

67

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 - 2013

68

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán

69

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2012 đã kiểm toán

70

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2012

71

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2012

72

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã kiểm toán

73

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2011 đã kiểm toán

74

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2011

75

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2011

76

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã kiểm toán

77

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2010 đã kiểm toán

78

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2010

79

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2010

80

Giải trình BCTC năm 2007

81

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2007

82

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2007

83

Giải trình chênh lệch BCTC quý 3 năm 2007

84

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2007

85

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 năm 2007

86

Giải trình BCTC quý 2 năm 2007

87

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2007

88

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2007

89

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2007

90

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2006